Svorio netekimo centrai Misisauga


You are on page 1of 52 Search inside document Sveikiname! Siekiant palaikyti puik js Mercury" gaminio darbo veiksmingum ir maksimal naum bei ekonomikum, svarbu svorio netekimo centrai Misisauga j priirti. Pridta savininko registracijos kortel tai raktas nuostab eimos laisvalaik be joki rpesi. Papildomus duomenis apie artimiausi platintoj rasite www.

Ar js variklis tinkamai registruotas garantiniam aptarnavimui gauti? Pasitikrinkite internetu: www. Jei reikia pasikonsultuokite su vietiniu platintoju. Atitikties deklaracija io ubortinio variklio serijos numerio plokts apatiniame kairiajame kampe pateikiama CE yma arba CE yma ir notifikuotosios staigos numeris.

Jis atitinka toliau ivardyt direktyv ir svorio netekimo centrai Misisauga standart reikalavimus: Jei prie CE ymos pateikiamas notifikuotosios staigos numeris, taikoma tokia Pramogini laiv direktyva: Deginti riebalus lieknas laiv direktyva: Naudotojo vadovas A.

Patrick C. Norint perduoti garantij tolesniam savininkui, reikia faksu arba kitais bdais nusisti Mercury Marine" garantijos registracijos padalin pardavimo kvit, naujojo savininko vard ir pavard, adres ir variklio serijos numer. Pioneer Road P. Box Fond du Lac, WI Faksas Apdorojus garantijos perdavim, Mercury Marine" naujajam savininkui patu atsis registracijos patvirtinim.

Jei gaminys sigytas u Jungtini Valstij ar Kanados rib, reikia susisiekti su artimiausiu savo alies platintoju arba Marine Power" serviso centru. Garantijos registracija, Jungtins Svorio netekimo centrai Misisauga ir Kanada 1.

svorio netekimo centrai Misisauga

Js savo adres galite pasikeisti bet kuriuo metu, skaitant garantinio skundo raymo moment. Tai galima atlikti pasiskambinus Mercury Marine" arba nusiuntus faksogram Mercury Marine" garantijos registracijos padalin su js vardu ir pavarde, senuoju adresu, naujuoju adresu ir variklio serijos numeriu.

Norint gauti garantin aptarnavim, produktas turi bti registruotas Mercury Marine".

Geriausios dietos patarimai: 22 būdai, kaip likti vaizduose - Dieta - Svorio Valdymo - 2020

Pardavimo momentu platintojas turi upildyti garantijos registracij ir nedelsdamas per MercNET", el. Gavusi tok garantijos praneim, Mercury Marine" j fiksuoja registre. Apdorojusi garantijos praneim, gaminio pirkjui patu Mercury Marine" isiunia registracijos patvirtinim.

Jei toks garantijos patvirtinimas negaunamas per 30 dien, reikia nedelsiant susisiekti su produkt platintoju. Garantija nesigalioja kol gaminys neregistruojamas Mercury Marine".

svorio metimo dienoraštis

Garantijos registracija u Jungtini Valstij ir Kanados rib 1. Jei jums bus reikalingas garantinis io produkto aptarnavimas, js platintojas gali paprayti pateikti Garantijos registracijos kortel, kad patikrint pirkimo dat ir panaudoti kortelje pateikiam informacij garantinio skundo formai upildyti.

Papildomos informacijos apie garantijos registracijos kortel ir jos ry su skund apdorojimu rasite Tarptautinje garantijoje. Keturtakio ubortinio variklio ribota garantija Jungtinse Valstijose, Kanadoje ir Europoje U Jungtini Valstij, Kanados ir Europos rib: pasitikrinkite su vietiniu platintoju.

Komercinis naudojamas apibriamas kaip bet koks su darbu ar darbinimu susijs produkto naudojimas, bet kuriuo garantiniu laikotarpiu generuojantis pajamas netgi jei produktas iai paskiriai naudojamas tik retkariais. Dali remontas, keitimas arba aptarnavimo darbai, vykdomi pagal i garantij, neilgina ios garantijos galiojimo termino. Liks garantinis laikotarpis gali bti perduodamas vieno naudotojo pramoginiais tikslais tolesniam, jei tinkamai atliekamas produkto perregistravimas.

Komercinis naudotojas negali perduoti likusio garantinio laikotarpio, taip pat liks garantinis laikotarpis negali bti perduodamas komerciniam naudotojui. Garantinis dengimas sigalioja tik po to, kai produkt tinkamai uregistruoja galiotasis platintojas.

Siekiant palaikyti galiojani garantij, turi bti laiku vykdomi rutinins technins svorio netekimo centrai Misisauga darbai, nurodyti Eksploatacijos ir technins prieiros vadove. Svorio netekimo centrai Misisauga Marine" pasilieka teis garantijos galiojim ateityje susieti su tinkamu technins prieiros vykdymu. Mercury" pasilieka teis retkariais tobulinti arba modifikuoti gaminius, neprisiimdama sipareigojimo modifikuoti ir anksiau pagamintus produktus.

Garantiniai skundai pildomi pristaius produkt patikrai Mercury" platintojui, galiotam tokius produktus aptarnauti. Jei pirkjas negali pristatyti produkto tokiam platintojui, jis Mercury" turi pateikti raytin praneim.

Tuomet mes suorganizuosime patikr ir dengiamus remonto darbus. Pirkjas tokiu atveju turs padengti visas susijusias transporto ir arba kelions ilaidas.

TĘSTINĖS MEDICINOS STUDIJOS

Jei suteikta paslauga nra dengiama pagal garantij, pirkjas turi padengti visas susijusias darbo ir mediag snaudas bei kitas ilaidas, susijusias su tos paslaugos teikimu. Pirkjas neturi produkto ar jo dali sisti tiesiai Mercury" nebent pastaroji to paprao. Siekiant gauti garantin aptarnavim, platintojui garantinio aptarnavimo uklausimo metu turi bti pateikiamas registruotos nuosavybs rodymas. Eksploatacijos ir technins prieiros vadovdali keitimo arba numimo atveju, pro kuro, oro padavimo arba imetamj duj ang varikl patekus vandeniui, produkto paeidim dl nepakankamo auinimo vandens kiekio, kas gali nutikti ublokavus auinimo sistem paaliniam objektui, variklio darbo ne vandenyje, variklio sumontavimo pernelyg auktai ant tranco arba ubortin varikl iklus pernelyg toli.

Jei produktas bus naudojamas lenktynms ar kitai konkurencinio pobdio veiklai arba dirbs su lenktyninio tipo emesniuoju bloku net jei tai padar ankstesnysis savininkasgarantija bus anuliuota.

Bitcoin mjenjanica je usluga kojom moete jednostavno kupiti i prodati bitcoin. Bitcoin Discussion General discussion about the Bitcoin ecosystem that doesn't fit better elsewhere. News, the Bitcoin community, innovations, the general environment. MB citation needed Your session has expired! Bitcoin is an opensource peertopeer digital currency project.

Ilaid, susijusi su vilkimu, nuleidimu, transportavimu, sandliavimu, telefono pokalbiais, nuoma, nepatogumais, vartavimo mokesiais, draudimu, paskol mokjimu, svorio netekimo centrai Misisauga praradimu, pajam praradimu ar bet kokio kito tipo atsitiktine ar tendencinga ala i garantija nedengia. Be to, i garantija nedengia ir ilaid, susijusi svorio netekimo centrai Misisauga laivo dalies numimu arba mediagomis, kuri reikia dl ypatingo laivo dizaino, kad bt galima prieiti prie produkto. Mercury Marine" nra galiojusi jokio asmens ar mons skaitant galiotuosius atstovus patvirtinti, atstovauti arba garantuoti u produkt, iskyrus tuos pareikimus, kurie yra traukti i ribot garantij.

Jei tokios nesankcionuotos garantijos suteikiamos, j Mercury Marine" vykdyti negals. Papildomos informacijos, skaitant ios garantijos dengiamus ir nedengiamus vykius ar aplinkybes, rasite Eksploatacijos ir technins prieiros vadovo Garantijos dengimo skyriuje, kur ioje garantijoje daroma nuoroda.

Mercury Marine" pasilieka teis garantijos kaip mesti keturkojį svorį susieti su tinkamu technins prieiros vykdymu. Liks garantinis laikotarpis gali bti perduodamas tolesniam nekomerciniam naudotojui, jei tinkamai atliekamas produkto perregistravimas.

Siekiant ilaikyti i garantij, laive turi bti naudojamos profilaktikos nuo korozijos priemons, nurodytos Eksploatacijos ir technins prieiros vadove, be to, turi bti laiku atliekami rutinins technins prieiros darbai, idstyti Eksploatacijos ir technins prieiros vadove skaitant taiau neapsiribojant aukojimo anod keitim, konkretaus tepalo vartojim, rant ir brim paalinim.

Tose vietose, kuriose daus TBTA pagrindu draudia statymai, korpusui ir trancui galima svorio netekimo centrai Misisauga daus vario pagrindu. Nedaykite ubortinio variklio ar MerCruiser" produkto.

Living in Toronto Vs Mississauga Vs Brampton - Ontario Canada

Be to, reikia imtis atsargumo priemoni ir vengti elektros jungties tarp produkto, kuriam taikoma garantija, ir da. MerCruiser" produktams taikomas bent 38 mm 1,5 col. Papildomos informacijos rasite Eksploatacijos ir technins prieiros vadove. Garantijos taikymas ir iimtys io skyriaus tikslas paalinti daniausiai pasitaikanius nesusipratimus, susijusius svorio netekimo centrai Misisauga garantijos taikymu. Toliau rasite kelis paslaug tipus, kuriems garantija netaikoma.

Toliau idstytos slygos kaip nuoroda trauktos trij met ribotos garantijos nuo korozijos dokument, Tarptautin ribot ubortinio variklio garantij ir JAV bei Svorio netekimo centrai Misisauga galiojani ubortinio variklio garantij.

Turkite omenyje, kad garantija dengia remont, kuris yra btinas atlikti garantiniu laikotarpiu dl mediag bei gamybos broko.

Carb dietas mažas planuotojas

Garantija nedengia rengimo klaid, nelaiming atsitikim, normalaus dvjimosi ir vairi kit atvej, kurie veikia produkt. Garantija apsiriboja svorio netekimo centrai Misisauga ir gamybos defektais, taiau tik tuo atveju, jei pardavimas vartotojui vykdytas valstybje, kurioje mes esame paskyr galiotj platintoj. Jei turite klausim dl garantijos, susisiekite su savo galiotuoju platintoju. Jis su malonumu atsakys jums kilsianius klausimus. Nedideli reguliavimo ir derinimo darbai, riebalų deginimo churanas vaki, degimo sistemos komponent, karbiuratoriaus nuostat, filtr, dir, valdikli tikrinim, valym arba reguliavim bei tepimo tikrinim normalaus aptarnavimo metu.

Gamykloje rengtos reaktyvins pavaros blokai garantija netaikoma ioms dalims: Reaktyvins pavaros sparnuot ir pavaros vors, paeistos smgio metu ar dl susidvjimo, taip pat dl netinkamos prieiros vandens paeisti varaniojo veleno guoliai. Vilkimo, nuleidimo vanden, buksyravimo mokesiai, dl laivo dizaino btini laivo dali numimo ir sumontavimo darbai, siekiant prieiti prie variklio, visi susij transportavimo mokesiai, kelions laikas ir pan.

Turi bti padaryta pakankama prieiga prie produkto garantiniams darbams atlikti.

t3 ir t4 svorio metimui

Savininkas turi pristatyti gamin galiotajam platintojui. Papildomi kliento usakyti aptarnavimo darbai iskyrus tuos, kurie yra btini, siekiant vykdyti garantinius sipareigojimus. Darbai, kuriuos atlieka ne galiotasis platintojas, gali bti dengiami tik iomis slygomis: jei atliekami avariniais pagrindais jei toje teritorijoje nra galiotj atstov, kurie galt atlikti reikiamus darbus arba jie neturi rangos ivilkti laiv ar pan. Prie tokiam ne galiotajam atstovui atliekant darbus, turi bti gautas gamyklos sutikimas.

Avarijos ir arba dl jos patirta ala sandliavimo mokesiai, telefoniniai pokalbiai ar bet kokios ries nuoma, nepatogumai, laiko ir pajam nuostoliai yra savininko atsakomyb.

Kit nei Mercury Precision" arba Quicksilver" dali naudojimas atliekant garantinius remonto svorio netekimo centrai Misisauga.

Maryland svorio netekimas gydytojas

Alyvos, tepalo ar skysi keitimas prastos technins prieiros metu yra kliento atsakomyb, nebent j nuostoliai arba tara kilo dl gaminio gedimo, kur pagal garantines slygas turi dengti garantija. Dalyvavimas lenktynms ar kitai konkurencinio pobdio veiklai arba ruoimasis joms, taip pat eksploatacija su lenktyni tipo apatiniu bloku. Variklio triukmas nebtinai reikia rimt variklio gedim.

Jei diagnostikos metu buvo nustatyta tam tikra variklio bkl, kuri gali tapti gedimu, tuomet pagal garantij reikia paalinti u triukm atsaking prieast. Apatinis blokas ir arba propelerio paeidimas, jam atsitrenkus panardint objekt, laikomas plaukiojimo rizika.

Vandeniui patekus varikl pro kuro, oro siurbimo ang ar duj svorio netekimo centrai Misisauga ang arba panardinus. Bet koki dali gedimas, sukeltas auinimo vandens trkumo, kai uvedimo variklis paliekamas be vandens, ublokuojamos vesties angos, variklis sumontuojamas per auktai arba ikeliamas pernelyg toli. Kuro ir tepalo, kurie netinka renginiui, naudojimas.

Automatinis Bitcoin Bot prekybos

Technins prieiros skyri. Ms ribota garantija netaikoma produkt paeidimams, sukeltiems ms negaminam arba neparduodam pried ar dali. Gedimai, nesusij su i dali ar pried naudojimu, yra dengiami pagal garantij tuo atveju, jei jie atitinka konkreiam produktui taikomas garantines slygas. Grietai rekomenduojama, kad kiekvienas operatorius vairininkas perskaityt ir suprast vis vadov prie praddamas dirbti su ubortiniu varikliu. Btina utikrinti, kad bent vienas laivo keleivis bt apmokytas bazini ubortinio variklio uvedimo ir valdymo bei laivo vairavimo procedr, jei kartais vairininkas negalt valdyti laivo.

Prie pradedant darb su ubortiniu varikliu Atidiai perskaitykite vadov. Imokite tinkamai valdyti savo ubortin varikl. Jei turite klausim, susisiekite su produkt platintoju. Jei bus laikomasi saugos ir eksploatacijos nurodym bei sveiko proto, tai gali padti ivengti asmens sualojimo ir produkto sugadinimo. Laivo galingumo ribos!

Bernstein dieta klinika dundas st mississauga

Virijus laivo galingum, gali bti neigiamai paveiktas laivo valdomumas ir plduriavimo charakteristikos arba gali lti trancas.

Nemontuokite laive variklio, kuris virija laivo galingumo ribas. Ant daugelio laiv yra sumontuota jos ribini duomen ploktel, kurioje rasite gamintojo nurodyt maksimali leistin gali ir apkrov nustatyt pagal atitinkamas svorio netekimo centrai Misisauga gaires.

Jei abejojate, susisiekite su savo platintoju ar laivo gamintoju. Sustabdymo virvele jungiklis montuojamas laivuose su vairalazds rankena ir kai kuriuose nuotolinio valdymo pultuose. Sustabdymo virvele jungiklis gali bti montuojamas kaip priedas paprastai jis rengiamas prietais skyde arba one alia operatoriaus vietos. Virvels ilgis paprastai siekia 1 ~ 1 mm 4 ~ 5 pdos kuomet itemptaviename jos gale svorio netekimo centrai Misisauga elementas, skirtas kiti jungikl, o kitame kilpel, skirta prijungti prie operatoriaus.

Virvel yra suvyniota, kad ramybs bsenos bt kaip manoma trumpesn ir nesusipainiot su greta esaniais objektais. Jos ilgis itempus parinktas toks, kad sumaint atsitiktinio ijungimo tikimyb, operatoriui judant laive arti operatoriaus vietos.

Jei pageidaujama trumpesns virvels, galima apsukti j aplink operatoriaus rie ar koj arba suriti mazg.